Autorský zákon PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 23 November 2008 16:08

618/2003 Z.z.

 

ZÁKON

zo 4. decembra 2003

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

            Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len "vysielanie") a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len "vysielateľ") a zhotoviteľa databázy. Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej správy práv podľa tohto zákona.

Pôsobnosť zákona

§ 2

 
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na dielo
a) autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky (ďalej len "občan Slovenskej republiky") alebo má na jej území trvalý pobyt, alebo

b) zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na dielo chránené v Slovenskej republike podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.

(3) Na dielo výtvarného umenia autora, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o práve na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia, len ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.

(4) Trvanie autorského práva pri diele občana iného štátu nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.

§ 3

 
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na umelecký výkon výkonného umelca, ktorý
a) je občanom Slovenskej republiky,

b) nie je občanom Slovenskej republiky, ak1. sa umelecký výkon uskutočnil na území Slovenskej republiky,
2. je umelecký výkon obsiahnutý vo zvukovom zázname chránenom podľa tohto zákona, alebo
3. umelecký výkon nebol zaznamenaný na zvukový záznam, ale bol verejne prenášaný vysielaním chráneným podľa tohto zákona.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na zvukový záznam a zvukovo-obrazový záznam
a) výrobcu zvukového záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,

b) zaznamenaný v Slovenskej republike alebo

c) zverejnený v Slovenskej republike.

(3) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na vysielanie
a) vysielateľa, ak má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

b) uskutočňované vysielateľom z miesta na území Slovenskej republiky.

§ 4

 
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú
a) na vydavateľa predtým nezverejneného diela, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,

b) na výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa a vydavateľa predtým nezverejneného diela, ktorý je chránený podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ak ich niet, ak je zaručená vzájomnosť,

c) na zhotoviteľa databázy, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.

§ 5

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Architektonické dielo je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické a plastické zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo stavebného dizajnu.

(2) Audiovizuálne dielo je dielo, ktoré je vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako rad súvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom, alebo nie, ak je určené na uvádzanie na verejnosti. Za spoluautorov tohto diela sa považujú najmä hlavný režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo.

(3) Dielo úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.

(4) Databáza je súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.

(5) Fotografické dielo je záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil; obraz z audiovizuálneho diela sa nepovažuje za fotografické dielo, ale sa považuje za časť audiovizuálneho diela.

(6) Káblová retransmisia diela je súčasný, nezmenený a úplný verejný prenos vysielaného diela prostredníctvom káblového alebo mikrovlnného systému uskutočňovaný inou osobou, ako je pôvodný vysielateľ.

(7) Nájom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny uskutočnené na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(8) Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1), je chránený ako literárne dielo.

(9) Reprografické alebo iné technické zariadenie je zariadenie, ktoré využíva na zhotovovanie rozmnoženín elektromagnetické žiarenie alebo zhotovuje rozmnoženiny inak. Je to najmä kopírovací prístroj, skener, fax a pevný disk, ktorý je zabudovaný v osobnom počítači.

(10) Satelit je akékoľvek technické zariadenie, ktoré pracuje v pridelených frekvenčných pásmach, na vysielanie signálov určených na príjem verejnosťou alebo vyhradených na uzatvorenú komunikáciu z jedného miesta na iné miesto. Ak ide o komunikáciu z jedného miesta na iné miesto, musia byť podmienky, za akých sa uskutočňuje jednotlivý príjem signálu, porovnateľné s podmienkami, za akých sa uskutočňuje príjem signálov určených verejnosti.

(11) Sprístupňovanie verejnosti je verejný prenos diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.

(12) Školské dielo je dielo vytvorené žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k základnej škole, strednej škole, vysokej škole alebo k záujmovo-vzdelávaciemu zariadeniu (ďalej len "škola").

(13) Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

(14) Verejný prenos je šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu nemohli vnímať; verejný prenos zahŕňa káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti.

(15) Verejné vykonanie je
a) recitácia, hra, tanec alebo akýkoľvek iný spôsob predvedenia literárneho diela, umeleckého diela alebo folklórneho diela výkonným umelcom na verejnosti,

b) predvedenie obrazov zvukovo-obrazového záznamu po sebe za súčasného predvedenia zvukov sprevádzajúcich tieto obrazy; takéto predvedenie zvukovo-obrazového záznamu sa nepovažuje za verejný prenos.

(16) Verejné vystavenie je uvedenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny na verejnosti priamo alebo nepriamo pomocou diapozitívu, televízneho obrazu alebo podobným spôsobom na obrazovke; pri audiovizuálnom diele uvedenie osobitne vyňatého obrazu bez akejkoľvek následnosti na verejnosti.

(17) Vyhotovenie rozmnoženiny diela je prenesenie diela alebo jeho časti na iný hmotný podklad priamo z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženiny diela dočasne alebo trvalo, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme; rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä vo forme tlačenej, fotografickej, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej rozmnoženiny, stavbou architektonického diela, alebo vo forme inej trojrozmernej rozmnoženiny, alebo v elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie.

(18) Výkonný umelec je spevák, hudobník, herec, tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne dielo, umelecké dielo alebo folklórne dielo.

(19) Vypožičanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(20) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu alebo zvukového záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

(21) Vysielanie je verejný prenos uskutočňovaný vysielateľom, a to aj v prípade, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba pod vedením pôvodného vysielateľa a na jeho zodpovednosť vrátane vysielania pomocou satelitu.

(22) Zamestnanecké dielo je dielo, ktoré autor vytvoril na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu alebo zo štátnozamestnaneckého vzťahu k zamestnávateľovi alebo z pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom.

(23) Zhotoviteľ databázy je fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola databáza vytvorená.

(24) Zvukovo-obrazový záznam je záznam zvukov aj obrazov, ktoré sú vnímateľné sluchom aj zrakom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.

(25) Zvukový záznam je len sluchom počuteľný záznam zvukov bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú; za zvukový záznam sa nepovažuje záznam zvuku zaznamenaný spolu s obrazom.

 

DRUHÁ ČASŤ

AUTORSKÉ PRÁVO

 

§ 6

Autor

 
(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

(2) Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných v súbornom diele nie sú dotknuté.

§ 7

Dielo

 
(1) Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä
a) slovesné dielo a počítačový program,

b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,

c) divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie,

d) hudobné dielo s textom alebo bez textu,

e) audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,

f) maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,

g) fotografické dielo,

h) architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,

i) dielo úžitkového umenia,

j) kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme. 1)

(2) Predmetom autorského práva je aj súborné dielo, najmä zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

(3) Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na
a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,

b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.

§ 8

Dielo spoluautorov

Dielo spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako jediné dielo, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoločne a nerozdielne.

§ 9

Spojené diela

Spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel možno uskutočniť len so súhlasom ich autorov, a to na dohodnutý účel; so spojenými dielami nakladajú autori spoločne. Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli takto spojené iným spôsobom ako v tomto spojení, zostávajú nedotknuté.

§ 10

Spoločné dielo

(1) Spoločné dielo je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení diela pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá
a) iniciovala vytvorenie tohto diela a

b) usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela.

(2) Na spoločné dielo sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele (§ 50); to platí aj vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39) uzatvorenej medzi autorom a fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa odseku 1.

(3) Audiovizuálne dielo nie je spoločným dielom.

§ 11

Spracovanie a preklad diela

(1) Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním iného diela.

(2) Predmetom autorského práva je aj preklad diela do iného jazyka a adaptácia diela.

§ 12

Anonymné a pseudonymné dielo

(1) Anonymné dielo je dielo zverejnené bez uvedenia mena a priezviska (ďalej len "meno") autora; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.

(2) Pseudonymné dielo je dielo zverejnené pod krycím menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.

(3) Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, a ak vydané nebolo, kto ho zverejnil. Verejné vyhlásenie netreba, ak je pravé meno autora všeobecne známe.

§ 13

Zverejnenie a vydanie diela

(1) Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, verejne vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti.

(2) Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.

§ 14

Krajina pôvodu diela

(1) Za krajinu pôvodu diela sa považuje
a) pri nevydanom diele štát, ktorého je autor občanom,

b) pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.

(2) Na dielo vydané v inom štáte sa hľadí ako na dielo vydané v Slovenskej republike, ak bolo v Slovenskej republike vydané v lehote 30 dní odo dňa jeho vydania v inom štáte.

§ 15

Vznik autorského práva na dielo

(1) Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

(2) Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela a sú ako predmety autorského práva v ňom obsiahnuté.

§ 16

Obsah autorského práva

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva (ďalej len "osobnostné práva") a výhradné majetkové práva (ďalej len "majetkové práva").

§ 17

Osobnostné práva

(1) Autor má právo
a) označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia,

b) neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,

c) rozhodnúť o zverejnení svojho diela,

d) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.

(2) Práv podľa odseku 1 sa autor nemôže vzdať; tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.

(3) Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu; dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo. Ochrany sa môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba, 2) a to aj v prípade, ak zanikli majetkové práva k dielu. Rovnako sa tejto ochrany môže domáhať aj autorský zväz, profesijná komora a príslušná organizácia kolektívnej správy.

§ 18

Majetkové práva

(1) Autor má právo použiť svoje dielo.

(2) Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,

b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,

e) zaradenie diela do súborného diela,

f) verejné vystavenie diela,

g) verejné vykonanie diela,

h) verejný prenos diela.

(3) Práva podľa odsekov 1 a 2 udelením súhlasu autora podľa odseku 2 nezanikajú; autor je len povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.

(4) Iná osoba môže bez súhlasu autora použiť dielo len v prípadoch ustanovených týmto zákonom.

(5) Práva podľa odsekov 1 a 2 sú neprevoditeľné, autor sa ich nemôže vzdať a nemožno ich postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia, ani exekúciou vedenou podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.

(6) Práva podľa odsekov 1 a 2 sú predmetom dedičstva. Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú, ak z ich povahy nevyplýva iné, aj na jeho dedičov. Ak spoluautor nemá dedičov, jeho podiel pripadá ostatným spoluautorom.

(7) Ak autor udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním [odsek 2 písm. c)] výrobcovi zvukového záznamu tohto diela alebo výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu tohto diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál diela alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičiavaním; tohto práva sa nemožno vopred vzdať.

(8) Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na
a) architektonické dielo vyjadrené stavbou alebo v podobe záhrady, interiéru či scény,

b) dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.

§ 19

Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia

(1) Ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva, autor má právo na odmenu, ak predaj uskutočňuje prevádzkovateľ galérie, vykonávateľ dražby (dražobník) alebo iná osoba pri svojom podnikaní (ďalej len "predávajúci") bez ohľadu na to, či koná na svoj účet alebo na účet vlastníka originálu diela.

(2) Osobou povinnou uhradiť odmenu podľa odseku 1 je predávajúci.

(3) Predávajúci je povinný uhradiť organizácii kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie vykonávať kolektívnu správu v rozsahu zahŕňajúcom výber odmien od týchto osôb pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia na území Slovenskej republiky, odmenu, ktorá je
a) 5% z predajnej ceny nad 30 000 Sk ......... do 126 000 Sk,

b) 4% z predajnej ceny nad 126 000 Sk ......... do 2 100 000 Sk,

c) 3% z predajnej ceny nad 2 100 000 Sk ....... do 8 400 000 Sk,

d) 2% z predajnej ceny nad 8 400 000 Sk ....... do 14 700 000 Sk,

e) 0,5% z predajnej ceny nad 14 700 000 Sk .... do 21 000 000 Sk,

f) 0,25% z predajnej ceny nad 21 000 000 Sk; celková odmena však nesmie presiahnuť 525 000 Sk.

(4) Predávajúci, ktorý je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1, oznámi predaj príslušnej organizácii kolektívnej správy do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa predaj uskutočnil. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na špecifikáciu predaných originálov a na informáciu o skutočnej predajnej cene; zahŕňa aj povinnosť umožniť príslušnej organizácii kolektívnej správy nahliadať v nevyhnutnom rozsahu do účtovných a iných dokladov predávajúceho.

(5) Originálom diela výtvarného umenia je na účely uplatnenia práva podľa odseku 1 najmä maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia či iná grafika, socha, keramika, sklo, fotografia, ak ich vytvoril sám autor, alebo ich rozmnoženina, ak sa považuje za originál diela.

(6) Za rozmnoženinu na účely podľa odseku 5 sa považuje rozmnoženina vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom; takáto rozmnoženina musí byť očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom.

(7) Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo a na dielo úžitkového umenia.

§ 20

Vzťah autorského práva k vecným právam

            (1) Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo, najmä osobnostné právo podľa § 17 ods. 1 písm. d), ak nie je dohodnuté inak alebo ak z tohto zákona nevyplýva inak.

(2) Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak; vlastník alebo iný užívateľ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.

(3) Vlastník alebo iný užívateľ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať a chrániť vec pred zničením, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.

(4) Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené.

(5) Autor má právo požadovať od vlastníka veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, aby mu ju sprístupnil, ak je to nevyhnutné na uplatnenie práva použiť svoje dielo podľa tohto zákona. Uplatnenie tohto práva nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka veci; vlastník veci nie je povinný vydať autorovi takúto vec, je však povinný na žiadosť a náklady autora vyhotoviť fotografiu alebo inú rozmnoženinu diela a odovzdať ju autorovi.

(6) Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

Trvanie majetkových práv

§ 21

 
(1) Majetkové práva trvajú, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti.

(2) Pri diele spoluautorov a pri spojenom diele, ktoré bolo vytvorené na účel použitia v takomto spojení, majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.

(3) Pri spoločnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho zverejnení. Ak bolo dielo označené menami autorov, ktorí dielo vytvorili, majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.

(4) Pri audiovizuálnom diele majetkové práva trvajú počas života hlavného režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola osobitne vytvorená pre toto dielo, a 70 rokov po smrti posledného z nich; ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú.

(5) Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho zverejnení. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas lehoty podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1, a ak ide o dielo spoluautorov, ustanovenie odseku 2.

(6) Ak je na trvanie majetkových práv k dielu vydanému vo zväzkoch, po častiach, pokračovaniach alebo epizódach rozhodujúce jeho zverejnenie, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.

(7) Ak dielo, pri ktorom sa počítanie trvania majetkových práv neviaže na smrť autora alebo autorov, nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto lehoty zanikajú.

§ 22

 
Trvanie majetkových práv sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej na toto trvanie.

§ 23

Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji

(1) Právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 18 ods. 2 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(2) Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený predaj podľa odseku 1 sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.

Obmedzenia majetkových práv

§ 24

Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela

 

(1) Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(2) Rozmnoženinu zverejneného diela prenesením tohto diela na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia môže fyzická osoba alebo právnická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora; túto rozmnoženinu možno verejne rozširovať predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Za tieto použitia nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na
a) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,

b) celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,

c) celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,

d) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,

e) počítačový program, ak nie je ustanovené inak,

f) databázu v elektronickej forme.

(4) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny.

(5) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť a verejne rozširovať podľa odseku 2, má právo na náhradu odmeny.

(6) Náhradu odmeny podľa odsekov 4 a 5 uhradí prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy
a) výrobca alebo dovozca nenahratých nosičov záznamu (ďalej len "nosič"), ktoré sa zvyčajne používajú na rozmnožovanie podľa odseku 1, a to 6% z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny nosiča,

b) výrobca alebo dovozca prístrojov na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov (ďalej len "prístroj"), a to 3% z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takýchto prístrojov,

c) výrobca alebo dovozca reprografických zariadení alebo iných technických zariadení na vyhotovovanie rozmnoženín diela (ďalej len "zariadenie"), a to 3% z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takýchto zariadení; ak je zariadenie súčasťou veci, náhrada odmeny sa uhrádza z pomernej časti predajnej ceny alebo z dovoznej ceny tejto veci,

d) výrobca alebo dovozca osobných počítačov, a to 0,5% z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny pevného disku zabudovaného v osobnom počítači,

e) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu, a to 3% z celkových príjmov za tieto služby,

f) predajca nosičov, prístrojov alebo zariadení namiesto osôb povinných podľa písmen a) až c), ak na písomnú výzvu príslušnej organizácie kolektívnej správy neoznámi údaje potrebné na určenie dovozcu alebo výrobcu, a to podľa písmen

a) až c).

(7) Náhrada odmeny sa neuhrádza, ak ide o vývoz nosičov, prístrojov a zariadení podľa odseku 6 písm. a) až c) na účely ich ďalšieho predaja; náhrada odmeny sa neuhrádza ani za nosič, prístroj a zariadenie určené pre osobnú potrebu dovozcu.

(8) Osoby podľa odseku 6 sú povinné uhrádzať určenú náhradu odmeny pri prvom predaji alebo pri dovoze štvrťročne príslušnej organizácii kolektívnej správy, a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

(9) Osoby podľa odseku 6 sú povinné predložiť príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu a počte dovezených nosičov, prístrojov a zariadení, ako aj informácie o ich predajnej cene, dovoznej cene alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok.

(10) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).

§ 25

Citácia diela

            Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 26

Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel

(1) Na propagáciu výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel možno bez súhlasu autora použiť dielo vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 27

Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve

(1) Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom; takto vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu autora diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 28

Použitie diela na vyučovacie účely

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, alebo na verejný prenos krátkej časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, zverejneného krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného umenia jeho prenesením na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(3) Na použitie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(4) Za použitie podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 29

Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, na jej verejné rozširovanie vypožičaním alebo na verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 30

Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie školského diela

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na použitie
a) diela pri bezplatných občianskych obradoch alebo bezplatných náboženských obradoch,

b) pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia školy,

c) školského diela pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 31

Použitie diela knižnicou alebo archívom

(1) Knižnica 3) alebo archív 4) môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu
a) diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vzdelávacie účely alebo vedeckovýskumné účely výhradne v priestoroch knižnice alebo archívu,

b) akéhokoľvek diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je nahradenie, archivovanie alebo zabezpečenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia alebo ak ide o stálu zbierku.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).

§ 32

Dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré je dočasné alebo náhodné a je neoddeliteľnou a podstatnou časťou technologického postupu, ak jeho jediným účelom je oprávnené použitie diela alebo uskutočnenie prenosu diela v komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom, ak nemá samostatnú majetkovú hodnotu.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 33

Použitie diela na informačné účely

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku, najmä o aktuálnych ekonomických, politických alebo náboženských udalostiach alebo otázkach a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,

b) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,

c) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti,

d) verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo nevyhradil.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 34

Použitie súborného diela

(1) Súborné dielo môže bez súhlasu autora tohto diela použiť oprávnený užívateľ jeho rozmnoženiny na účely prístupu k jeho obsahu a na riadne využitie jeho obsahu
a) vyhotovením rozmnoženiny,

b) spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo jeho inou zmenou,

c) verejným rozširovaním originálu tohto diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

d) verejným prenosom,

e) verejným vystavením,

f) verejným vykonaním.

(2) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny súborného diela môže bez súhlasu autora tohto diela použiť spôsobmi podľa odseku 1 písm. a), c) až f) aj dielo vytvorené spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo inou zmenou tohto súborného diela, ak sa takéto použitie uskutočňuje v rozsahu odôvodnenom účelmi podľa odseku 1 a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(3) Za použitie diela podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 35

Rozmnožovanie a úprava počítačového programu

(1) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu tejto rozmnoženiny počítačového programu alebo vykonať na nej úpravu alebo preklad, ak je takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad nevyhnutný na
a) prepojenie počítačového programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý, vrátane opráv chýb v počítačovom programe,

b) nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu (záložná rozmnoženina).

(2) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré bol oprávnený.

(3) Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.

(4) Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.

(5) V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 36

Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy, ak je to nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov s inými počítačovými programami, ak
a) túto činnosť vykonáva oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu,

b) informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám oprávneným na rozmnožovanie alebo preklad,

c) sa tieto činnosti dotýkajú iba časti počítačového programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov.

(2) Informáciu získanú podľa odseku 1 nemožno použiť na
a) dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,

b) poskytnutie iným osobám okrem takého použitia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,

c) zabezpečenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení,

d) činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora.

(3) Súhlas autora na činnosti podľa odseku 1 sa vyžaduje na vyhotovenie rozmnoženín počítačových programov, ak by takéto vyhotovenie rozmnoženín bolo v rozpore s riadnym využívaním počítačového programu alebo by bezdôvodne zasahovalo do právom chránených záujmov autora počítačového programu.

(4) Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno zmluvne vylúčiť.

(5) V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 37

Verejné vystavenie diela

(1) Súhlas autora na priame verejné vystavenie 5) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ak
a) ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, o ktorej autor vedel, že takáto činnosť je časťou jej obvyklých aktivít,

b) verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autora.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 38

 
Obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v ustanoveniach § 24 až 37; nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.

Autorské zmluvy

§ 39

Zmluva o vytvorení diela

(1) Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo.

(2) V zmluve o vytvorení diela môže autor s objednávateľom dohodnúť odmenu za vytvorenie diela.

(3) Autor je povinný vytvoriť dielo osobne.

(4) Ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy; ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.

(5) Odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak.

(6) Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávateľ právo použiť toto dielo, ak nie je uvedené inak, len ak súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo po tomto momente uzatvorí s autorom licenčnú zmluvu.

(7) Na zmluvu o vytvorení diela sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 6)

Licenčná zmluva

§ 40

Základné ustanovenia

(1) Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len "licencia"). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

(2) Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50), na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia o licenčnej zmluve.

§ 41

Spôsob použitia diela

(1) V licenčnej zmluve autor s nadobúdateľom dohodne, na aký spôsob použitia diela alebo jednotlivé spôsoby použitia diela (§ 18 ods. 2) udeľuje autor licenciu.

(2) Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy.

§ 42

Rozsah licencie

(1) Autor s nadobúdateľom môže v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu.

(2) Ak sa autor s nadobúdateľom dohodne, že licenciu udeľuje v obmedzenom rozsahu, licenčná zmluva musí obsahovať územné alebo vecné vymedzenie rozsahu licencie.

§ 43

Výhradná licencia a nevýhradná licencia

(1) Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu.

(2) Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.

(3) Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť

 

RSS správy - Infolib