Zásady doplňovania knižničného fondu PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Sobota, 29 November 2008 16:29

Slovenské národné múzeum – Knižnica  Bratislava


Zásady doplňovania knižničného fondu

 

 

Knižnica Slovenského národného múzea (ďalej len K SNM) získáva a  spracováva knižnično- informačné fondy  obsahovo kompatibilné so zameraním a poslaním Slovenského národného múzea, ktoré prispieva k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu dejín, kultúry, spoločnosti a prírody Slovenska.

 

Knižničný fond K SNM je súborom systematicky vybraných  knižničných dokumentov   v súlade, s funkciou a špeciálnym zameraním knižnice.

 

Doplňovanie knižničného fondu K SNM sa riadi Tematickým plánom doplňovania, ktorý tvorí súčasť zásad doplňovania knižničného fondu ( príloha č. 1).

 

l. Skladba a profil knižničného fondu

 

Knižničný fond sa dopĺňa s plným rešpektovaním tematického plánu doplňovania(príloha č.l), hoci  je otvorený a flexibilne reflektuje vznik nových rozvíjajúcich sa oblastí vedeckého bádania odborných pracovníkov SNM.

Z typologického hľadiska knižničný fond sa v prevažnej miere  dopĺňa monografiami, zborníkmi a  periodikami. V prísnom výbere i  špeciálnymi dokumentami.

 

2. Formy získávania knižničného fondu

 

Prírastky knižničného fondu sa získávajú kúpou, výmenou a darmi. Darom sa získávajú dokumenty z pozostalostí, prípadne z osobných knižníc (alebo ich častí) významných osobností prevažne z oblasti muzeológie, prírodných a spoločenských vied. Malý počet prírastkov sa získáva i z grantov. Približne tri štvrtiny prírastkov knižničného fondu tvoria prírastky literatúry získané medzinárodnou  a vnútroštátnou výmenou  publikácií od 685 výmenných partnerov z 56 štátov sveta.  Skladba knižničného fondu K SNM z hľadiska proveniencie  je rôznorodá a rozsiahla. Tomu odpovedá i jazyková rôznorodosť prírastkov.

 

3. Akvizícia knižničného fondu

 

Získavanie dokumentov sa uskutočňuje prieskumom na trhu  (katalógy, knižné periodiká,  internet,  reklamné ponuky). K SNM prioritne akceptuje individuálne požiadavky na nákup literatúry odborných pracovníkov SNM, pričom si vyhradzuje profesné právo zhodnotenia a posúdenia konkrétnej  požiadavky. Rozhodujúcim kritériom je tematický plán doplňovania  knižničného fondu a reálny finančný rozpočet na nákup knižničných fondov v danom období.

 

 

4. Materiálne a finančné zabezpečenie

 

Získavanie dokumentov  sa riadi platnými predpismi o nadobúdaní hmotného majetku, účtovníctve a  rešpektovaním internej smernice o verejnom obstarávaní. Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov sú globálne plánované v rozpočte K SNM (knihy a  periodiká- domáce a zahraničné).

 

 

Zásady doplňovania knižničného fondu a Tematický plán doplňovania knižničného fondu sú platné od 1.9.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS správy - Infolib